Dipercayai

Samsung Notes

official-app
40.25MB
Muat Turun
Muat turun 3M - 5M
Versi 3.0.01.11 3 hari yang lalu

Perihalan bagi Samsung Notes

With Samsung Notes,

you can create notes containing texts, images with footnotes, voice recordings, and music. Moreover, you can share your notes easily to SNS.

Previously made any memos from S Note and Memo also can be imported into Samsung Notes.

Samsung Notes provides various brush types and color mixers, so that you can draw fabulous paintings like professional painters.

You may also share your paintings at PEN.UP right away.

Samsung Notes is a hub for all your hand-written notes, sketches, drawings.

Creating notes

Tap + icon at the bottom of the main screen of Samsung Notes to create notes.

Locking notes

1.Tap the More options button on the main screen of Samsung Notes, select Settings,

then select Lock notes to create a password.

2.Create a password, then tap the note you want to lock.

3.Tap the More options button while viewing a note, then select Lock.

Adding text

Tap keyboard icon at the top of the screen to enter text using the keyboard.

Use the Rich text toolbar to edit the style of the text.

Adding handwriting

Tap Handwriting icon at the top of the screen to add handwriting.

Handwritten text can be recognised. You can also use handwriting to search for keywords in notes.

Adding drawings

Tap drawing icon at the top of the screen to create drawings.

Adding image and voice recordings

Tap image icon at the top of the screen to insert images.

Tap Voice recording icon at the top of the screen to insert voice recordings.

Using pen settings

Select from various pen types, sizes, and colours.

Erasing handwriting

Tap eraser icon at the bottom of the screen, then tap or swipe your finger over the handwriting you want to erase.

Using Selection mode

Tap selection icon at the bottom of the screen, then select an area of handwriting.

You can then move the selected area, adjust its size, and more.

Using brush settings

Select from various brush types and colours.

Tap the selected brush to view the brush settings again and change more settings such as the size and opacity.

Tap color icon, then select the colour you want to draw with.

Using Smart Switch.

Use Smart Switch to import S Note and Memo data from other devices.

Using Samsung account.

1.Tap the More options button while on the main screen of Samsung Notes, select Settings, then select Import data.

2.Select S Note or Memo data saved using your Samsung account, then tap the DONE button.

Syncing notes via Samsung Cloud

1.Tap the More options button while on the main screen of Samsung Notes, select Settings,

then select Sync with Samsung Cloud.

2.Register with or sign in to Samsung Cloud using your Samsung account.

Samsung Notes data will be synced automatically.

Creating notes while screen off

Detach the S Pen while the screen is turned off to create screen off memos.

Keyword : SDOC, Note, Memo

--------------------------------------------------------

Notice : Regarding the App Access Privilege

The following permissions are required for the app service.

For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions

• Storage: Used to save or load note files

Optional permissions

• Telephone: Used to check device-unique identification information for providing app update

• Microphone: Used to record the voice to be inserted into the note

• Camera: Used to take photos to be inserted into the note

• Location: Used to provide location information when opening web links requesting location

• Contacts: Used to read account information to sync with your account

Dengan Samsung Notes,

anda boleh membuat nota yang mengandungi teks, imej dengan nota kaki, rakaman suara dan muzik. Selain itu, anda boleh berkongsi nota anda dengan mudah untuk SNS.

Sebelum membuat apa-apa memo dari S Nota dan Memo juga boleh diimport ke dalam Samsung Nota.

Samsung Nota menyediakan pelbagai jenis berus dan pembancuh warna, supaya anda boleh menarik lukisan hebat seperti pelukis profesional.

Anda juga boleh berkongsi lukisan anda di PEN.UP segera.

Samsung Notes ialah hab untuk semua anda nota bertulis tangan, lakaran, lukisan.

membuat nota

Ketik ikon + di bahagian bawah skrin utama Samsung Nota untuk membuat nota.

mengunci nota

1.Tap Pilihan butang pada skrin utama Samsung Notes, pilih Tetapan,

  kemudian pilih Kunci nota untuk mencipta kata laluan.

2.Create kata laluan, kemudian ketik nota yang anda mahu untuk mengunci.

3.Tap Pilihan butang ketika melihat nota, kemudian pilih Lock.

teks Menambah

Ketik ikon papan kekunci di bahagian atas skrin untuk memasukkan teks menggunakan papan kekunci.

Menggunakan bar alat teks Rich untuk mengedit gaya teks.

Menambah tulisan tangan

Ketik ikon tulisan tangan di bahagian atas skrin untuk menambah tulisan tangan.

teks tulisan tangan boleh diiktiraf. Anda juga boleh menggunakan tulisan tangan untuk mencari kata kunci dalam nota.

Menambah lukisan

Ketik melukis ikon di bahagian atas skrin untuk membuat lukisan.

Menambah imej dan suara rakaman

Ketik ikon imej di bahagian atas skrin untuk memasukkan imej.

Ketik ikon Rakaman suara di bahagian atas skrin untuk memasukkan rakaman suara.

Menggunakan tetapan pen

Pilih dari pelbagai jenis pen, saiz, dan warna.

memadam tulisan tangan

Ketik ikon pemadam di bahagian bawah skrin, kemudian ketik atau sapu jari anda ke atas tulisan tangan yang anda mahu padamkan.

Menggunakan mod Pemilihan

Ketik ikon pilihan di bahagian bawah skrin, kemudian memilih satu bidang yang tulisan tangan.

Anda kemudiannya boleh bergerak kawasan yang dipilih, menyesuaikan saiz, dan banyak lagi.

Menggunakan tetapan berus

Pilih dari pelbagai jenis berus dan warna.

Ketik berus yang dipilih untuk melihat tetapan berus lagi dan menukar tetapan yang lebih seperti saiz dan kesamaran.

Ketik ikon warna, kemudian pilih warna yang anda mahu untuk menarik dengan.

Menggunakan Tukar Smart.

Gunakan Tukar Smart mengimport S Nota dan data Memo dari peranti lain.

Menggunakan akaun Samsung.

1.Tap Pilihan butang manakala pada skrin utama Samsung Notes, pilih Tetapan, kemudian pilih Import data.

2.Select S Nota atau Memo data disimpan menggunakan akaun Samsung anda, kemudian ketik butang DONE.

Menyegerakkan nota melalui Samsung Cloud

1.Tap Pilihan butang manakala pada skrin utama Samsung Notes, pilih Tetapan,

  kemudian pilih Sync dengan Samsung Cloud.

2.Register dengan atau daftar masuk untuk Samsung Cloud menggunakan akaun Samsung anda.

  Samsung Nota data akan disegerakkan secara automatik.

Membuat nota semasa skrin off

Tanggalkan Pen S semasa skrin dimatikan untuk membuat skrin off memo.

Kata-kata: SDOC, Nota, Memo

-------------------------------------------------- ------

Notis: Mengenai Privilege App Access

Keizinan berikut diperlukan untuk perkhidmatan aplikasi.

Untuk kebenaran pilihan, fungsi lalai perkhidmatan dihidupkan, tetapi tidak dibenarkan.

kebenaran yang diperlukan

• Penyimpanan: Digunakan untuk menyimpan atau beban fail komen

kebenaran pilihan

• Telefon: Digunakan untuk menyemak maklumat pengenalan peranti unik untuk menyediakan kemas kini aplikasi

• Mikrofon: Digunakan untuk merakam suara yang akan dimasukkan ke dalam nota

• Kamera: Digunakan untuk mengambil gambar untuk dimasukkan ke dalam nota

• Lokasi: Digunakan untuk menyediakan maklumat lokasi semasa merasmikan pautan web meminta lokasi

• Kenalan: Digunakan untuk membaca maklumat akaun untuk menyegerakkan dengan akaun anda

Lihat lanjut

Penilaian pengguna untuk Samsung Notes

3.92
61
5
36
4
5
3
8
2
3
1
9

Ulasan tentang Samsung Notes

Bahasa
Tiada ulasan tentang Samsung Notes, jadilah yang pertama!
Aplikasi Yang Baik Dijamin!

Aplikasi Yang Baik Dijamin!

Aplikasi ini telah melepasi ujian keselamatan untuk virus, perisian rosak, dan serangan berbahaya lain serta tidak mengandungi sebarang ancaman.

official app avatar stor
official-app Stor 2.55k 3.03M

APK maklumat tentang Samsung Notes

Versi APK 3.0.01.11
Keserasian Android 6.0+ (Marshmallow)


Muat turun Samsung Notes APK
Muat Turun